MORSKA STRAŻ POŻARNA

Od 2013 roku nasz Dział Morskiej Straży Pożarnej posiada status jednostki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych.

Morska Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz klęskami żywiołowymi jakie mogą powstać w obszarze portu gdańskiego. Morska Straż Pożarna wykonuje również działania profilaktyczne niezbędne do utrzymania właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w porcie oraz do zabezpieczania przewozu i przeładunków materiałów niebezpiecznych.

Ponadto w zakres operacyjno-technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego i ratowniczego akwenów wchodzą:

 • utrzymanie w ciągłej gotowości do działań jednostek pływających – statków pożarniczych;
 • prowadzenie bieżącej kontroli akwenów portowych w zakresie występowania zanieczyszczeń w tym ropopochodnych i przeszkód nawigacyjnych;
 • likwidacja skutków zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów technologicznych;
 • prowadzenie asyst przeciwpożarowych oraz nadzoru, podczas prac pożarowo-niebezpiecznych;
 • ustawianie zapór przeciwrozlewowych przy obsłudze statków z płynnymi ładunkami ropopochodnymi, wraz z likwidacją rozlewów;
 • usuwanie przeszkód nawigacyjnych;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi;
 • wykonywanie innych zadań specjalistycznych przy pomocy posiadanego sprzętu – usługi zabezpieczające, podwodne, profilaktyczne, szkoleniowe oraz inne.
CENNIK USŁUG OD 1 MARCA 2020

Cennik usług – Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwrozlewowe, asysty:

L.P.

RODZAJ USŁUGI

CENA w EUR

1.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) podczas przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich prac pożarowo- niebezpiecznych.

170,00

za każdą rozpoczętą godzinę

2.

Asysta statku pożarniczego z zaporą wraz z nadzorem przeciwpożarowym i przeciwrozlewowym.

170,00

za każdą rozpoczętą godzinę

3.

Asysta statku pożarniczego z nadzorem przeciwpożarowym.

122,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przy przeładunku LPG

154,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5.

Asysta strażaka

  17,00

za każdą rozpoczętą godzinę

6.

Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości do użycia

    65,00

za każdą rozpoczętą godzinę

7.

Asysta przeciwrozlewowa z rozwinięciem zapory

    80.00

za każdą rozpoczętą godzinę

 

Likwidacja rozlewów ropopochodnych, oraz inne usługi specjalistyczne

L.P.

RODZAJ USŁUGI

CENA w EUR

1.

Zapora pływająca przeciwrozlewowa kompletna do 220 m.b.

1150,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

2.

Specjalistyczna barka- cysterna (zbiornik bez napędu)

1300,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

3.

Mechaniczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody (olejów itp.)

1200,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

4.

Ręczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody

10,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5.

Pompa głębinowa

15,00

za każdą rozpoczętą godzinę

6.

Dyspergent  z użyciem opryskiwacza do neutralizacji substancji ropopochodnych na powierzchni wody

10,00 / litr

7.

Utylizacja zanieczyszczeń ropopochodnych

   185,00 / m3

8.

Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości do użycia

 65,00

za każdą rozpoczętą godzinę

9.

Asysta przeciwrozlewowa z rozwinięciem zapory

 80.00

za każdą rozpoczętą godzinę

10.

Nadzór, konsultacje: oficerowie i specjaliści

 29,00

za każdą rozpoczętą godzinę

Inne usługi i materiały użyte podczas rozlewu będą odrębnie kalkulowane na podstawie aktualnych cen rynkowych z uwzględnieniem marży.

 

Specjalistyczne jednostki pływające w zależności od mocy maszyn:

L.P.

RODZAJ USŁUGI

CENA w EUR/

za każdą rozpoczętą godzinę

1.

do 180 KM

75,00

2.

od 181 do 800 KM

135,00

3.

od 801 do 2300 KM

350,00

4.

od 2301 KM i powyżej

760,00

 

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 marca 2020 roku.

Powyższe stawki mogą być negocjowane.

 

Uwagi:

 • Do rozliczeń stosowany będzie średni kurs walut NBP na dzień zakończenia usługi.
 • Czas wykonywania usługi rozlicza się od momentu zadysponowania (wyruszenia do akcji, asysty) sprzętu

do akcji ratowniczej do czasu powrotu z akcji do bazy.

 • Mycie i czyszczenie nabrzeży, kadłubów statków, a także inne czynności rozliczane są w przeliczeniu za m2 w zależności od stopnia ich zabrudzenia, zużycia sprzętu i materiałów oraz przepracowanych roboczogodzin.
 • Czas mycia i czyszczenia sprzętu użytego do akcji rozlicza się przyjmując analogiczne kryteria, jak w czasie jego użycia w akcji w oparciu o dokumentację wewnętrzną usługodawcy.

 

Prace podwodne są wykonywane przez pracowników posiadających zawodowe uprawnienia nurków oraz kierowników prac podwodnych nadanych przez Komisję Kwalifikacyjną Dla Nurków w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Od 2012 roku posiadamy aktualne zezwolenie na wykonywanie prac na obszarach morskich, w tym na terenie kanałów portowych, basenów i nabrzeży, oraz kotwicowisk portów morskich w Gdańsku i Gdyni.

Na mocy zezwolenia zakres wykonywanych przez nas prac podwodnych dotyczących obejmuje:

 • naprawy i remonty podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • inwentaryzację i oceny stanu technicznego podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • oczyszczanie podwodnych części kadłubów statków i innych obiektów pływających;
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej podwodnych części budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • usuwanie przeszkód nawigacyjnych z dna akwenów portowych  z wyłączeniem materiałów wybuchowych i niebezpiecznych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat BHP dotyczący wykonywania prac podwodnych
Stanowi potwierdzenie, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w naszej firmie jest zgodny z normą PN-N-18001:2004.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Polecamy nasze usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści wykonają analizę stanu ochrony ppoż. oraz zaproponują przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmniejszenia zagrożenia pożarowego w obiekcie.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Systemy sygnalizacji pożaru z wizualizacją i sterowaniami
 • Systemy sygnalizacji wycieku gazu – zabezpieczenie garaży, kotłowni, laboratoriów
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
 • Systemy oddymiania i wydzieleń pożarowych
 • Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne do zabezpieczenia procesów technologicznych lub pomieszczeń technicznych

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Systemy wydzieleń i uszczelnień przeciwpożarowych
 • Zabudowy ognioodporne ścian i stropów
 • Zabudowy kanałów wentylacyjnych
 • Uszczelnienia dylatacji i przejść instalacji technicznych
 • Uodpornienie konstrukcji budowlanych – stalowych, drewnianych

OCHRONA FIZYCZNA I TECHNICZNA

Działalność w zakresie ochrony osób i mienia prowadzimy w oparciu o posiadaną koncesję L-0050/04 wydaną przez MSWiA, a ponadto posiadamy status SUFO – Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

 

Od dnia 1 czerwca 2019 roku usługi ochrony fizycznej obiektów umiejscowionych na terenie Portu Gdańskiego realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej świadczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORLEN Ochrona z siedzibą w Płocku (09-411) ul. Chemików 7.