MORSKA STRAŻ POŻARNA

Od 2013 roku nasz Dział Morskiej Straży Pożarnej posiada status jednostki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych.

Morska Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz klęskami żywiołowymi jakie mogą powstać w obszarze portu gdańskiego. Morska Straż Pożarna wykonuje również działania profilaktyczne niezbędne do utrzymania właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w porcie oraz do zabezpieczania przewozu i przeładunków materiałów niebezpiecznych.

Ponadto w zakres operacyjno-technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego i ratowniczego akwenów wchodzą:

 • utrzymanie w ciągłej gotowości do działań jednostek pływających – statków pożarniczych;
 • utrzymanie w ciągłej gotowości do działań jednostek pływających – statków pożarniczych;
 • prowadzenie bieżącej kontroli akwenów portowych w zakresie występowania zanieczyszczeń w tym ropopochodnych i przeszkód nawigacyjnych;
 • likwidacja skutków zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów technologicznych;
 • prowadzenie asyst przeciwpożarowych oraz nadzoru, podczas prac pożarowo-niebezpiecznych;
 • ustawianie zapór przeciwrozlewowych przy obsłudze statków z płynnymi ładunkami ropopochodnymi, wraz z likwidacją rozlewów;
 • usuwanie przeszkód nawigacyjnych;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi;
 • wykonywanie innych zadań specjalistycznych przy pomocy posiadanego sprzętu – usługi zabezpieczające, podwodne, profilaktyczne, szkoleniowe oraz inne.
CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG – ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE, ASYSTY

L.P.RODZAJ USŁUGICENA
1.Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich prac pożarowo-niebezpiecznych.134,00 USD/godz.
2.Asysta statku pożarniczego z zaporą wraz z nadzorem przeciwpożarowym i przeciwrozlewowym w trakcie postoju statku w porcie.134,00 USD/godz.
3.Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przy przeładunku LPG.120,00 USD/godz.
4.Asysta strażaka.12,00 USD/godz.

Powyższe stawki mogą być negocjowane.
Po uzgodnieniu stron – możliwa zmiana waluty.

CENNIK USŁUG – LIKWIDACJA ROZLEWÓW ROPOPOCHODNYCH

L.P.RODZAJ USŁUGICENA W EUR
1. Zapora pływająca przeciwrozlewowa kompletna do 220 m.b. 1.050,00
za każde rozpoczęte 24 godziny
2. Specjalistyczna barka-cysterna (zbiornik bez napędu) 1.100,00
za każde rozpoczęte 24 godziny
3. Mechaniczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody (olejów itp.) 1.200,00
za każde rozpoczęte 24 godziny
4. Ręczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody 8,00 / godz.
5. Pompa głębinowa 15,00 / godz.
6. Narzędzia hydrauliczne z napędem 14,00 / godz.
7. Dyspergent do neutralizacji substancji ropopochodnych na powierzchni wody 07,00 / litr
8. Utylizacja zanieczyszczeń ropopochodnych 155,00 / m³
9. Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości do użycia 45,00 / godz.
10. Asysta przeciwrozlewowa z rozwinięciem zapory 60,00 / godz.

 Jednostki pływające:

L.P.RODZAJ USŁUGICENA W EUR
za każdą rozpoczętą godzinę
1.Do 140 KM75,00
2.STRAŻAK 6 od 181 do 350 KM130,00
3.STRAŻAK 4 od 801 do 1000 KM340,00
4.STRAŻAK 5 2700 KM680,00

Uwagi:

 • Do rozliczeń stosowany będzie średni kurs walut NBP na dzień wystawienia faktury.

 • Czas wykonywania usługi rozlicza się od momentu zadysponowania (wyruszenia do akcji) sprzętu do akcji ratowniczej do czasu powrotu z akcji do bazy.

 • Mycie i czyszczenie nabrzeży, kadłubów statków, a także inne czynności rozliczane są w przeliczeniu za m² w zależności od stopnia ich zabrudzenia, zużycia sprzętu i materiałów oraz przepracowanych roboczogodzin.

 • Czas mycia i czyszczenia sprzętu użytego do akcji rozlicza się przyjmując analogiczne kryteria, jak w czasie jego użycia w akcji w oparciu o dokumentację wewnętrzną usługodawcy

 

PRACE PODWODNE

Prace podwodne są wykonywane przez pracowników posiadających zawodowe uprawnienia nurków oraz kierowników prac podwodnych nadanych przez Komisję Kwalifikacyjną Dla Nurków w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Od 2012 roku posiadamy aktualne zezwolenie na wykonywanie prac na obszarach morskich, w tym na terenie kanałów portowych, basenów i nabrzeży, oraz kotwicowisk portów morskich w Gdańsku i Gdyni.

Na mocy zezwolenia zakres wykonywanych przez nas prac podwodnych dotyczących obejmuje:

 • Naprawy i remonty podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • naprawy i remonty podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • inwentaryzację i oceny stanu technicznego podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • oczyszczanie podwodnych części kadłubów statków i innych obiektów pływających;
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej podwodnych części budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • usuwanie przeszkód nawigacyjnych z dna akwenów portowych  z wyłączeniem materiałów wybuchowych i niebezpiecznych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat BHP dotyczący wykonywania prac podwodnych
Stanowi potwierdzenie, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w naszej firmie jest zgodny z normą PN-N-18001:2004.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Polecamy nasze usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści wykonają analizę stanu ochrony ppoż. oraz zaproponują przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmniejszenia zagrożenia pożarowego w obiekcie.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Systemy sygnalizacji pożaru z wizualizacją i sterowaniami
 • Systemy sygnalizacji wycieku gazu – zabezpieczenie garaży, kotłowni, laboratoriów
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
 • Systemy oddymiania i wydzieleń pożarowych
 • Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne do zabezpieczenia procesów technologicznych lub pomieszczeń technicznych

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Systemy wydzieleń i uszczelnień przeciwpożarowych
 • Zabudowy ognioodporne ścian i stropów
 • Zabudowy kanałów wentylacyjnych
 • Uszczelnienia dylatacji i przejść instalacji technicznych
 • Uodpornienie konstrukcji budowlanych – stalowych, drewnianych

OCHRONA FIZYCZNA I TECHNICZNA

Działalność w zakresie ochrony osób i mienia prowadzimy w oparciu o posiadaną koncesję L-0050/04 wydaną przez MSWiA, a ponadto posiadamy status SUFO – Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

 

Od dnia 1 czerwca 2019 roku usługi ochrony fizycznej obiektów umiejscowionych na terenie Portu Gdańskiego realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej świadczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORLEN Ochrona z siedzibą w Płocku (09-411) ul. Chemików 7.