OCHRONA FIZYCZNA

Działalność w zakresie ochrony osób i mienia prowadzimy w oparciu o posiadaną koncesję L-0050/04 wydaną przez MSWiA, a ponadto posiadamy status SUFO – Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

Straż Ochrony Portu Gdańsk jako zadanie priorytetowe stawia sobie ochronę obszarów o ograniczonym dostępie należących do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Nasz profesjonalizm opieramy na doświadczeniu i kompetencjach naszych pracowników. Starannie dobieramy skład osobowy do realizacji określonych zadań. Zespół Straży Ochrony Portu Gdańsk charakteryzuje się niezbędnymi uprawnieniami, doświadczeniem oraz wysokim poziomem kultury osobistej. Dzięki stosowanym procedurom, wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi pracy zapewniamy błyskawiczną reakcję w przypadkach zagrożenia. Patrole Straży Ochrony Portu Gdańsk są uzbrojone w bron palną, a ich stała łączność radiowa i telefoniczna z Centrum Monitoringu gwarantuje niezwłoczne uzyskania wsparcia ze strony grup patrolowo-interwencyjnych. Ponadto pracownicy Straży Ochrony Portu Gdańsk biorą czynny udział w licznych treningach i szkoleniach, stale podnosząc poziom własnej wiedzy i umiejętności.

Oferowany przez nas system ochrony jest indywidualnie dopasowywany do specyfiki ochranianych obiektów i opracowywany na podstawie analizy aktualnych i potencjalnych zagrożeń.

MORSKA STRAŻ POŻARNA

Od 2013 roku nasz Dział Morskiej Straży Pożarnej posiada status jednostki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych.

Morska Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz klęskami żywiołowymi jakie mogą powstać w obszarze portu gdańskiego. Morska Straż Pożarna wykonuje również działania profilaktyczne niezbędne do utrzymania właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w porcie oraz do zabezpieczania przewozu i przeładunków materiałów niebezpiecznych.

Ponadto w zakres operacyjno-technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego i ratowniczego akwenów wchodzą:

 • utrzymanie w ciągłej gotowości do działań jednostek pływających – statków pożarniczych;
 • utrzymanie w ciągłej gotowości do działań jednostek pływających – statków pożarniczych;
 • prowadzenie bieżącej kontroli akwenów portowych w zakresie występowania zanieczyszczeń w tym ropopochodnych i przeszkód nawigacyjnych;
 • likwidacja skutków zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów technologicznych;
 • prowadzenie asyst przeciwpożarowych oraz nadzoru, podczas prac pożarowo-niebezpiecznych;
 • ustawianie zapór przeciwrozlewowych przy obsłudze statków z płynnymi ładunkami ropopochodnymi, wraz z likwidacją rozlewów;
 • usuwanie przeszkód nawigacyjnych;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi;
 • wykonywanie innych zadań specjalistycznych przy pomocy posiadanego sprzętu – usługi zabezpieczające, podwodne, profilaktyczne, szkoleniowe oraz inne.
CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG – ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE, ASYSTY

L.P.RODZAJ USŁUGICENA
1.Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich prac pożarowo-niebezpiecznych.134,00 USD/godz.
2.Asysta statku pożarniczego z zaporą wraz z nadzorem przeciwpożarowym i przeciwrozlewowym w trakcie postoju statku w porcie.134,00 USD/godz.
3.Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przy przeładunku LPG.120,00 USD/godz.
4.Asysta strażaka.12,00 USD/godz.

Powyższe stawki mogą być negocjowane.
Po uzgodnieniu stron – możliwa zmiana waluty.

CENNIK USŁUG – LIKWIDACJA ROZLEWÓW ROPOPOCHODNYCH

L.P.RODZAJ USŁUGICENA W EUR
1. Zapora pływająca przeciwrozlewowa kompletna do 220 m.b. 1.050,00
za każde rozpoczęte 24 godziny
2. Specjalistyczna barka-cysterna (zbiornik bez napędu) 1.100,00
za każde rozpoczęte 24 godziny
3. Mechaniczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody (olejów itp.) 1.200,00
za każde rozpoczęte 24 godziny
4. Ręczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody 8,00 / godz.
5. Pompa głębinowa 15,00 / godz.
6. Narzędzia hydrauliczne z napędem 14,00 / godz.
7. Dyspergent do neutralizacji substancji ropopochodnych na powierzchni wody 07,00 / litr
8. Utylizacja zanieczyszczeń ropopochodnych 155,00 / m³
9. Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości do użycia 45,00 / godz.
10. Asysta przeciwrozlewowa z rozwinięciem zapory 60,00 / godz.

 Jednostki pływające:

L.P.RODZAJ USŁUGICENA W EUR
za każdą rozpoczętą godzinę
1.Do 140 KM75,00
2.STRAŻAK 6 od 181 do 350 KM130,00
3.STRAŻAK 4 od 801 do 1000 KM340,00
4.STRAŻAK 5 2700 KM680,00

Uwagi:

 • Do rozliczeń stosowany będzie średni kurs walut NBP na dzień wystawienia faktury.

 • Czas wykonywania usługi rozlicza się od momentu zadysponowania (wyruszenia do akcji) sprzętu do akcji ratowniczej do czasu powrotu z akcji do bazy.

 • Mycie i czyszczenie nabrzeży, kadłubów statków, a także inne czynności rozliczane są w przeliczeniu za m² w zależności od stopnia ich zabrudzenia, zużycia sprzętu i materiałów oraz przepracowanych roboczogodzin.

 • Czas mycia i czyszczenia sprzętu użytego do akcji rozlicza się przyjmując analogiczne kryteria, jak w czasie jego użycia w akcji w oparciu o dokumentację wewnętrzną usługodawcy

 

OCHRONA TECHNICZNA

Systemy zabezpieczeń technicznych wspomagają – a w wielu przypadkach zastępują – działania z zakresu ochrony fizycznej mienia.

Straż Ochrony Portu Gdańsk oferuje swoim klientom pakiety narzędzi, które zapewniają niezbędne techniczne środki do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa firm:

 • systemy przeciwwłamaniowe,
 • systemy antykradzieżowe,
 • systemy telewizji dozorowej,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy ochrony przeciwpożarowej

Proponowany pakiet zapewnia niezbędne techniczne środki dla utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa firm. Dyżurni naszego Centrum Monitoringu pracują na nowoczesnym sprzęcie. Sygnały alarmowe przyjmowane w centrum są przesyłane różnymi torami transmisji: torem radiowym na przydzielonych nam przez UKE częstotliwościach, za pośrednictwem telefonii GSM i GPRS oraz przy wykorzystaniu innych łączy telekomunikacyjnych. Umożliwia to szybką reakcję na powstałe zagrożenia i natychmiastowe podjęcie.

OŚRODEK SZKOLENIOWY

Ośrodek Szkolenia Służb Ochrony i Bezpieczeństwa Morskiego

Straż Ochrony Portu Gdańsk zdobyła bogate doświadczenie w zakresie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i obszarów o ograniczonym dostępie należących do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Posiadamy też wysoko kwalifikowaną kadrę pracowników. Wykorzystując wieloletnią tradycję firmy, zdobyte doświadczenie i kwalifikacje naszej kadry pracowniczej, posiadającej liczne specjalistyczne uprawnienia utworzyliśmy Ośrodek Szkolenia Służb Ochrony i Bezpieczeństwa Morskiego.

W ramach Ośrodka Szkolenia Służb Ochrony i Bezpieczeństwa Morskiego oferujemy kursy z zakresu ochrony fizycznej i bezpieczeństwa obiektu portowego i statków, szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia specjalistyczne dla grup ratowniczych i inne szkolenia specjalistyczne na zlecenia firm.

Ośrodek Szkolenia Służb Ochrony i Bezpieczeństwa Morskiego wpisany jest do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych pod nr RSPO 130241 oraz nr REGON 363707267.

Wszystkie planowane zadania publikować będziemy na naszej stronie internetowej.

PRACE PODWODNE

Prace podwodne są wykonywane przez pracowników posiadających zawodowe uprawnienia nurków oraz kierowników prac podwodnych nadanych przez Komisję Kwalifikacyjną Dla Nurków w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Od 2012 roku posiadamy aktualne zezwolenie na wykonywanie prac na obszarach morskich, w tym na terenie kanałów portowych, basenów i nabrzeży, oraz kotwicowisk portów morskich w Gdańsku i Gdyni.

Na mocy zezwolenia zakres wykonywanych przez nas prac podwodnych dotyczących obejmuje:

 • Naprawy i remonty podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • naprawy i remonty podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • inwentaryzację i oceny stanu technicznego podwodnych części morskich budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • oczyszczanie podwodnych części kadłubów statków i innych obiektów pływających;
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej podwodnych części budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających;
 • usuwanie przeszkód nawigacyjnych z dna akwenów portowych  z wyłączeniem materiałów wybuchowych i niebezpiecznych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat BHP dotyczący wykonywania prac podwodnych
Stanowi potwierdzenie, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w naszej firmie jest zgodny z normą PN-N-18001:2004.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Polecamy nasze usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści wykonają analizę stanu ochrony ppoż. oraz zaproponują przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmniejszenia zagrożenia pożarowego w obiekcie.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Systemy sygnalizacji pożaru z wizualizacją i sterowaniami
 • Systemy sygnalizacji wycieku gazu – zabezpieczenie garaży, kotłowni, laboratoriów
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
 • Systemy oddymiania i wydzieleń pożarowych
 • Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne do zabezpieczenia procesów technologicznych lub pomieszczeń technicznych

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Systemy wydzieleń i uszczelnień przeciwpożarowych
 • Zabudowy ognioodporne ścian i stropów
 • Zabudowy kanałów wentylacyjnych
 • Uszczelnienia dylatacji i przejść instalacji technicznych
 • Uodpornienie konstrukcji budowlanych – stalowych, drewnianych