Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą

Straż Ochrony Portu Gdańsk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą
w Gdańsku

 1. Oliwska 13, 80-563 Gdańsk

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Sekretariatu siedziby Spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o., ul. Oliwska 13, 80-563 Gdańsk pok. Nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Straż Ochrony Porty Gdańsk Sp. z o.o.” w terminie do dnia 10 kwietnia do godz. 12.00 r. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia pod ww. adres.

 1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 2. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 3. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.
 6. spełniać inne niż wymienione w lit. a) – d) wymogi określone we właściwych przepisach prawa,
  a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 2. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 3. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 4. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 5. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 6. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Kandydat powinien posiadać między innymi:
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
 3. znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz branży, w której działa Spółka,
 4. wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 5. wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
 6. wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
 7. wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. znajomość języków obcych,
 2. dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk zarządzania,
 3. uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
 2. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a),
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b),
 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c), w tym dokumenty potwierdzające minimum 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej,
 5. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d),
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. aktualne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi. Dopuszczalne są zaświadczenia z systemu eKRK.
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lit. d) i e) i w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a) – c) mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 1. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 2. list motywacyjny (w oryginale), zawierający wskazanie numeru telefonu i adres e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Radę Nadzorczą Spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o., w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.

 1. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 1. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach
  od 15 kwietnia 2020r. do 25 kwietnia 2020r.
  w siedzibie Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat ma obowiązek okazania się dowodem tożsamości.
 1. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej mogą zostać zmienione, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o dokonanych zmianach zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
 2. wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o branży, w której Spółka działa,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 5. wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 6. wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
 7. wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
 8. wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
 9. Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 10. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.
 12. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 13, 80-563 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000187296, NIP 957-08 72-724, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000 zł (dalej: Administrator).

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe kandydata zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym będą przetwarzane: dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SOPG Sp. z o.o., i ZMPG S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 

AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

W związku z trwającą w kraju epidemią koronawirusa Rada Nadzorcza na podstawie podjętej w dniu 14 kwietnia 2020 roku uchwały nr 6/2020 ustaliła nowy termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzone będą w dniach od 20 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku w siedzibie Spółki Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. o.o. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu ( dokładny adres, nr sali ) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

PROPONOWANE AKTUALNOŚCI

resizer
Informacja o przechowywaniu dokumentów spółki

„Informujemy, że wszelkie dokumenty związane z działalnością spółki i podlegające archiwizacji zostały przekazane do archiwum w Słupsku stale współpracującym z Archiwum Państwowym (Usługi Archiwistyczne – Składnica Depozytowa Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 76-200 Słupsk).

resizer
Likwidacja spółki SOPG

W związku z otwarciem w dniu 10 lipca 2023r. likwidacji spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk sp z o.o. z siedzibą w Gdansku, informujemy, iż zarząd Spółki został odwołany, a w jego miejsce został powołany likwidator Marta Szumała-Stasiak. Informujemy, że wszelkie dokumenty związane z działalnością spółki i podlegające archiwizacji zostały przekazane do archiwum…

CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Szkolna 1 80-563 Gdańsk
sop@sopgdansk.pl

NAPISZ DO NAS

back to top